master's thesis
Korelacija perinatalnih čimbenika i kvalitete života u djece liječene u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja

Karla Rubelj (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za pedijatriju
Metadata
TitleKorelacija perinatalnih čimbenika i kvalitete života u djece liječene u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja
AuthorKarla Rubelj
Mentor(s)Goran Palčevski (thesis advisor)
Abstract
Uvod: Od brojnih perinatalnih čimbenika relevantnih za procjenu stanja djeteta po rođenju, izdvojeni su gestacijska dob, vrijednosti Apgar-skora u 1. minuti i u 5. minuti te pH arterijske krvi po rođenju kao mogući pokazatelji prognoze kvalitete života ispitivane djece kasnije. Materijali i metode: U istraživanje je uključeno 81 dijete koje je bilo liječeno na Odjelu intenzivnog liječenja KBC Rijeka, Klinike za pedijatriju, u razdoblju od kolovoza 2013. do kolovoza 2014. Prvi dio istraživanja je retrospektivna studija u kojem su podatci o djeci vađeni iz povijesti bolesti ,dok je drugi dio istraživanja prospektivna studija gdje se prikupljanje podataka vršilo putem Pedijatrijskog upitnika o kvaliteti života (PedsQL) – dojenačka skala kojeg su roditelji ili skrbnici ispunjavali. U obradi podataka korišteni su Kolmogorov-Smirnov test, neparametrijski Wilcoxon Matched Pairs test, neparametrijski Mann-Whitney test, parametrijski T-test, Pearsonov te Spearmanov koeficijent korelacije. Rezultati: Istraživanjem je dokazano da postoji statistiĉki znaĉajna razlika u prosječnim vrijednostima Apgar-skora u 1.minuti mjereno prema gestacijskoj dobi odnosno da lošije vrijednosti Apgar-skora imaju djeca rođena s ≤ 37 tjedana gestacije. Analizom upitnika o kvaliteti života dobili smo podatke da djeca imaju najvećih poteškoća sa kognitivnim funkcioniranjem te emocionalnim funkcioniranjem. Nadalje, nema dokazane statistiĉki značajne razlike između kvalitete života u djece rođene u ranoj gestacijskoj dobi ili sa lošijim vrijednostima Apgar-skora u 5. minuti. Rasprava: Istraživanje je provedeno na djeci do 12 mjeseci života i putem roditeljskog izvješća ĉime im se pokušala utvrditi kvaliteta ţivota u kasnijoj životnoj dobi. Rezultati našeg ispitivanja podudaraju se sa onima iz literature. Zaključak: Potrebna su daljnja i opsežnija istraživanja povezanosti razliĉitih perinatalnih ĉimbenika sa kvalitetom života kasnije u djece.
Keywordshealth-related quality of life (HRQoL) PedsQL perinatal factors gestational age Apgar-score
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za pedijatriju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Pediatrics
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Introduction: Some of many perinatal factors relevant to the assessment of a child at birth were selected for this research: gestational age, Apgar score in 1st minute and in 5th minute and the pH of arterial blood. These factors were selected as possible predictors of prognosis quality of life of children. Materials and Methods: The study includes 81 children who were treated at the Department of Intensive Care Rijeka, Department of Pediatrics in the period from August 2013 to August 2014. The first part of the study is a retrospective study in which the extraction of data was from history of illness and the second part is a prospective study where data were collected through the Pediatric quality of Life Questionnaire (PedsQL) - infant scale. In the processing of data used tests are Kolmogorov-Smirnov test, non-parametric Wilcoxon Matched Pairs test, nonparametric Mann-Whitney test, parametric t-test, Pearson and Spearman correlation coefficient. Results: The study has demonstrated a statistically significant difference in the average values of Apgar-score in 1st minute, measured according to gestational age. Lower Apgar-score have children born with ≤ 37 weeks of gestation. In the analysis of questionnaire about the quality of life we have received information that children have the greatest difficulty with emotional functioning. Furthermore, there is no proven statistically significant difference between the quality of life in children born in the early gestational age or with lower Apgar-score in the 5th minute. Discussion: The study was conducted on children under 12 months of age and by parental reports, in which they tried to determine the quality of life in later age. Our data coincide with those in the literature. Conclusion: There is a great need to continue and to deepen research to find the link between different perinatal factors and the quality of life.
Parallel keywords (Croatian)kvaliteta života povezana sa zdravljem (HRQoL) PedsQL perinatalni ĉimbenici gestacijska dob Apgar-skor
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:228335
CommitterBosa Licul