undergraduate thesis
UTJECAJ PREOPTEREĆENJA ŽELJEZOM NA KONCENTRACIJU METALA U JETRI ŠTAKORA U MODELU EKSPERIMENTALNOG AUTOIMUNOSNOG ENCEFALOMIJELITISA

Ana Kalac (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za kemiju i biokemiju
Metadata
TitleUTJECAJ PREOPTEREĆENJA ŽELJEZOM NA KONCENTRACIJU METALA U JETRI ŠTAKORA U MODELU EKSPERIMENTALNOG AUTOIMUNOSNOG ENCEFALOMIJELITISA
AuthorAna Kalac
Mentor(s)Marin Tota (thesis advisor)
Abstract
Željezo je bitan nutrijent za gotovo svaki živi organizam, prijeko je potreban u brojnim biološkim procesima koji služe za održavanje života. Osim željeza, važnu ulogu imaju i bakar i cink kao esencijalni nutrijenti. Navedeni metali spadaju u kationske elemente u tragovima te iako svaki od ovih elemenata ima specifičnu funkciju i metaboličku regulaciju, zajedno čine isprepletenu mrežu povezanih funkcija. Prenose se specifičnim nosačima i sudjeluju u raznim reakcijama u organizmu. Razni enzimi u svojoj strukturi upravo sadrže cink i bakar koji pridonose katalitičkoj aktivnosti enzima. Bakar i željezo, zbog mogućnosti prijenosa elektrona predstavljaju osnovu oksidacijsko-redukcijskih procesa, kao što su primjerice procesi respiracije. U slučaju povećane koncentracije i poremećene distribucije u organizmu, mogu djelovati toksično te dovesti do raznih patoloških stanja. Preopterećenje željezom jedna je od najčešćih intoksikacija željezom, može uzrokovati oksidacijski stres, tvorbom slobodnih radikala. Bakar, cink i željezo dijele pojedine transportere što u slučaju patoloških promjena njihovih koncentracija u organizmu može dovesti do kompetitivne interakcije za određeni transporter i do pogrešaka u metabolizmu tih metala. Cilj ovog rada je pokazati kako stanje povećanog unosa željeza djeluje na promjenu koncentracije elemenata bakra i cinka u jetri štakora u modelu eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa (EAE), koji predstavlja animalni model za multiplu sklerozu (MS), autoimunu i demijelinizacijsku, neurodegenerativnu bolest kod ljudi. U eksperimentu su korišteni Dark Agouti (DA) štakori muškoga spola, koji su podjeljeni u tri skupine: eksperimentalnu skupinu, tretiranu željezom, kontrolnu skupinu, tretiranu fiziološkom otopinom i netretiranu skupinu. Uzorci tkiva jetre obrađeni su postupkom mikrovalne digestije. Koncentracije cinka i bakra u tkivu jetre su određene primjenom ICP-OES metode na Prodigy High Dispersion ICP-OES spektrofotometru s pneumatskim raspršivačem. Prosječne vrijednosti izmjerenih koncentracija cinka i bakra u tkivu jetre štakora u modelu EAE se ne razlikuju statistički značajno kod eksperimentalne skupine, tretirane željezom u odnosu na kontrolnu skupinu koja je tretirana fiziološkom otopinom i netretiranu skupinu štakora.
Keywordsiron copper zinc iron overload oxidative stress liver experimental autoimmune encephalomyelitis ICP-OES
Committee MembersDalibor Broznić
Dijana Detel
Marin Tota
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za kemiju i biokemiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
Medical Biochemistry
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationuniv. bacc. sanit. ing.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Iron is an essential nutrient for nearly every living organism, is essential in a number of biological processes that serve to sustain life. In addition to iron, copper and zinc have an important role as well as essential nutrients. These metals are cationic trace elements, although each of these elements has a specific function and metabolic regulation, together they make an mesh network of related functions. They are transmitted by specific carriers and participate in a variety of reactions in the body. Many enzymes in its structure contain zinc and copper which contribute to the catalytic activity of the enzyme. Copper and iron, due to the possibility of electron transfer are basis of oxidation-reduction processes, such as respiration processes. In case of increased concentration and disturbed distribution in the body, can cause intoxication and lead to various pathological conditions. Iron overload is one of the most common iron intoxication, can cause oxidative stress, trough formation of free radicals. Copper, zinc and iron share individual carriers which in the case of pathological changes in their levels in the body can lead to competitive interactions for certain transporter and errors in the metabolism of these metals. The aim of this study is to show how an increased intake of iron status affects on concentration of the elements copper and zinc in the liver in the rat model of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), which is an animal model for multiple sclerosis (MS), demyelinating autoimmune, neurodegenerative disease in humans. In experiment, we used the Dark Agouti (DA) rats of male sex, which were divided into three groups: an experimental group, treated with iron, the control group, treated with saline solution and untreated group. Samples of liver tissue processed by the method of microwave digestion. The concentrations of zinc and copper in the liver tissue were determined using ICP-OES method on Prodigy High Dispersion ICP-OES spectrophotometer with pneumatic nebulizer. Average values of the measured concentrations of zinc and copper in the liver tissue of rats in a model of EAE were not significantly changed in the experimental group treated with iron as compared to the control group treated with saline and an untreated group of rats.
Parallel keywords (Croatian)željezo bakar cink preopterećenje željezom oksidacijski stres jetra eksperimentalni autoimunosni encefalomijelitis ICP-OES
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:960484
CommitterBosa Licul