master's thesis
LIJEĈENJE BOLI U OBITELJSKOJ MEDICINI

Karmen Žic (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za obiteljsku medicinu
Metadata
TitleLIJEĈENJE BOLI U OBITELJSKOJ MEDICINI
AuthorKarmen Žic
Mentor(s)Ines Diminić-Lisica (thesis advisor)
Abstract
U ordinaciji obiteljskog lijeĉnika uĉestalo susrećemo pacijente koji trpe neku vrstu boli, stoga je njeno lijeĉenje jedan od prioriteta u skrbi pacijenata. Bol je simptom koji ima zaštitnu ulogu jer nam ukazuje na moguće ili postojeće oštećenje tkiva, smatra se univerzalnim ljudskim iskustvom te je prozvana petim vitalnim znakom. U zbrinjavanju fenomena boli potreban je multidisciplinaran pristup bolesniku koji ukljuĉuje procjenu i kvantifikaciju boli, primjereno farmakološko i nefarmakološko lijeĉenje, psihološki pristup, oĉuvanje funkcionalne i radne sposobnosti. Zbog oteţane procjene intenziteta boli pristupamo svakom pojedincu individualno, izabiremo metodu koja je najpogodnija te lijekove biramo i titriramo s obzirom na zdravstveno stanje, prisutnost drugih komorbiditeta i interakciju s ostalim lijekovima u terapiji i minimaliziranjem eventualnih nuspojava propisanih analgetika. Najveći problem koji susrećemo je lijeĉenje kroniĉne boli kojoj obraćamo posebnu pozornost zbog narušavanja kvalitete ţivota pacijenata kao i društvenosocijalnih ĉimbenika njihove integracije u zajednici. Pri tome moramo staviti naglasak na edukaciju bolesnika i njegove uţe obitelji, što će nam omogućitit bolju suradljivost i uspješniji terapijski uĉinak.
Keywordspain family medicine analgesia
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za obiteljsku medicinu
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Family Medicine
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
At the practice of general practitions (GPs) patients who suffer pain are frequently encountered, hence the treatment of such pain is one of the priorities in the patient care. Pain is a symptom with a protective role, since it indicates a potential or existing tissue damage and is considered a universal human experience, often called the fifth vital sign. The management of the phenomenon of pain requires a multidisciplinary approach which involves patient assessment as well as quantification of pain, appropriate pharmacological and non-pharmacological therapy, psychological approach and preservation of the functional and working abilities. Due to the difficulties in the assessment of pain intensity, each individual is approached differently, the most appropriate method is chosen and medication is selected according to the health status. Furthermore, the presence of other comorbidities and interaction with other drugs in the treatment and minimization of possible side effects of prescribed painkillers is taken into consideration. The biggest problem faced is the treatment of chronic pain to which special attention is paid, due to the disruption to the quality of patients' life as well as socio-economic factors of their integration into the society. We must place emphasis on the education of patients and their immediate family, which enables better compliance and successful therapeutic effect.
Parallel keywords (Croatian)bol obiteljska medicina analgezija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:584628
CommitterBosa Licul