Rad nije dostupan
disertacija
Izražaj stresnih bjelančevina metalotioneina i glikoproteina 96 u štakorskih sojeva različite sklonosti za razvoj eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa

Tanja Grubić Kezele (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju