Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Varicella zoster virus glycoprotein C increases chemokine-mediated leukocyte migration.

González-Motos, V.; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; Lenac Rovis, T.; Jonjic, S.; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ... (2017)