Pages

Izražaj stresnih bjelančevina metalotioneina i glikoproteina 96 u štakorskih sojeva različite sklonosti za razvoj eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa
Izražaj stresnih bjelančevina metalotioneina i glikoproteina 96 u štakorskih sojeva različite sklonosti za razvoj eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa
Tanja Grubić Kezele
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je bio utvrditi postoje li razlike u konstitutivnom i inducibilnom izražaju stresnih bjelančevina metalotioneina I+II (MT I+II) i bjelančevine toplinskog šoka glikoproteina 96 (Gp96) između štakora DA i AO soja tijekom razvoja eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa. Pošto su citokini IL-6 i TGF-β (od engl. transforming growth factor β), kao i transkripcijski čimbenik NF-kB (od. engl. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of...
Morfološke, imunohistokemijske i kromosomske promjene u stanicama multiplog mijeloma
Morfološke, imunohistokemijske i kromosomske promjene u stanicama multiplog mijeloma
Irena Seili-Bekafigo
Cilj istraživanja: multipli mijelom (MM) je novotvorina plazma stanica, heterogena u prezentaciji, biološkom ponašanju i odgovoru na liječenje. Zato je neophodno što ranije u dijagnostičkom procesu svrstati bolesnike u prognostičke grupe i liječenje planirati individualno. Citološka punkcija koštane srži (KS) jedan je od prvih koraka u dijagnostici MM. Cilj ovog istraživanja bio je usporediti citomorfologiju i morfometrijske parametre plazma stanica (PS) sa citogenetskim,...
Neuroimunološki pokazatelji ishemije u bolesnika s ishemijskom cerebrovaskularnom bolesti
Neuroimunološki pokazatelji ishemije u bolesnika s ishemijskom cerebrovaskularnom bolesti
David Bonifačić
Cilj istraživanja: Ciljevi istraživanja bili su utvrditi promjene udjela pojedinih leukocitnih subpopulacija i udio regulacijskih stanica T (T reg) u perifernoj krvi, odrediti koncentracije MCP-1, proupalnih citokina (IL-1, TNF- i IL-6) i protuupalnih citokina ( IL-10, TGF-) u plazmi te odrediti koncentracije VMA i HVA u urinu kod bolesnika s TIA-om i IMU-om. Dobivene podatke postavili smo u korelaciju s tijekom te konačnim ishodom bolesti korištenjem NIHSS-a prvog, trećeg i...
Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva među studentima medicine
Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva među studentima medicine
Lidija Bilić-Zulle
Cilj istraživanja. Utvrditi pojavnost i učestalost prisvajanja autorskoga vlasništva u studenata medicine te ispitati stajališta o akademskoj čestitosti i autorskom vlasništvu. Ispitanici i metode. Istraživanje obuhvaća 295 studenata druge godine studija medicine (63% žene) tijekom tri akademske godine. Pojavnost plagiranja ispitana je na modelu studentskih seminarskih radova s pomoću programske potpore za otkrivanje prepisanog teksta. Studentske skupine u tri akademske godine...
Predviđanja ishoda liječenja u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja
Predviđanja ishoda liječenja u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja
Kristina Lah Tomulić
Cilj istraživanja: Procijeniti koji bodovni sustav procjene rizika smrtnosti najbolje predviđa mortalitet u novorođenčadi liječenoj u dvije različite jedinice intenzivnog liječenja i utvrditi odnos bodovnih sustava, Apgar indeksa i gestacijske dobi s kvalitetom života dojenčadi u dobi od osam mjeseci. Ispitanici i metode: U ovo prospektivno istraživanje uključena su sva novorođenčad liječena u dvije jedinice intenzivnog liječenja treće razine u Rijeci u razdoblju...
Prognostička vrijednost i međuodnos osteopontina i morfologije invazivne tumorske fronte u karcinomu pločastih stanica usne šupljine
Prognostička vrijednost i međuodnos osteopontina i morfologije invazivne tumorske fronte u karcinomu pločastih stanica usne šupljine
Manuela Avirović
Ciljevi istraživanja: Karcinom pločastih stanica usne šupljine (KPSUŠ) peti je po učestalosti među zloćudnim tumorima, karakteriziran visokom učestalošću lokoregionalnog povrata bolesti. Budući da standardni prognostički pokazatelji ne daju pouzdane informacije o biološkom ponašanju tumora i mogućnosti povrata bolesti traga se za novim markerima koji bi mogli imati prognostičku i terapijsku vrijednost. Osteopontin (OPN) je multifunkcionalni protein koji je nedavno predložen...
Proteinska ekspresija i genska amplifikacija EGFR-a i ciklina D1 u nodularnom melanomu
Proteinska ekspresija i genska amplifikacija EGFR-a i ciklina D1 u nodularnom melanomu
Miljenko Katunarić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Budući da nodularni melanom(NM) inicijalno raste vertikalno te stoga naraste brzo i ima visoki metastatski potencijal potrebno je otkrivati i razvijati nove biomarkere koji bi se koristili u prognozi preživljenja pacijenata i diferencijalnoj dijagnostici navedenog tumora. Cilj ove studije je ispitati ulogu i značaj nuklearne EGFR (nEGFR), membranske EGFR (mEGFR) i ciklin D1 proteinske ekspresije, te EGFR i CCDN1 genske amplifikacije kao dijagnostičkih i...
Solubilne adhezijske molekule u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom liječenih balonom obloženim lijekom ili stentom
Solubilne adhezijske molekule u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom liječenih balonom obloženim lijekom ili stentom
Vjekoslav Tomulić
Uvod: Kardiovaskularne bolesti (KVB) javljaju se u više oblika. Bolesnici koji razviju akutni koronarni sindrom (AKS) imaju najveći rizik nastanka nepovoljnih događaja ili smrti. Najučinkovitiji način liječenja bolesnika s AKS-om je perkutana koronarna intervencija (PCI). Balon obložen lijekom (DCB) nova je metoda u intervencijskoj kardiologiji kojom se izbjegava implantacija stenta. KVB i AKS nastaju kao posljedica aterosklerotske bolesti, u čijoj je podlozi upalna reakcija....
ULOGA PURINERGIČNIH RECEPTORA
 P2X3 I P2Y2 U BOLI MASETERIČNOG
 MIŠIĆA U ŠTAKORA
ULOGA PURINERGIČNIH RECEPTORA P2X3 I P2Y2 U BOLI MASETERIČNOG MIŠIĆA U ŠTAKORA
Petra Tariba Knežević
Uvod. Mehanizam nastanka boli žvačnih mišića u temporomandibularnim poremećajima nije razjašnjen. Neupitna je uloga raznih neuronskih receptora u mehanizmu boli, a među najvažnijima se smatraju P2X i P2Y purinoreceptori. Ciljevi. Cilj istraživanja bio je utvrditi ulogu P2X3 i P2Y2 receptora u mehanizmima orofacijalne boli odnosno ispitati utjecaj jednostrane maseterične upale na obostranu bolnost maseteričnih mišića i na ekspresiju P2X3 i P2Y2 receptora u...
UTJECAJ BJELANČEVINE TOPLINSKOG ŠOKA 70 I GLIKOPROTEINA 96 NA SAZRIJEVANJE DECIDUALNIH CD1a+ DENDRITIČKIH STANICA PRVOG TROMJESEČJA TRUDNOĆE
UTJECAJ BJELANČEVINE TOPLINSKOG ŠOKA 70 I GLIKOPROTEINA 96 NA SAZRIJEVANJE DECIDUALNIH CD1a+ DENDRITIČKIH STANICA PRVOG TROMJESEČJA TRUDNOĆE
Tamara Gulić
Cilj istraživanja: Bjelančevine toplinskog šoka su visoko očuvane i ubikvitarne molekule prisutne unutar stanice na majčino-fetalnom spoju. Tijekom implantacije dolazi do opsežne tkivne pregradnje, pri čemu se u izvanstanični prostor mogu otpustiti bjelančevine toplinskog šoka. Snažno imunogeno djelovanje ovih bjelančevina može postati okidač za aktivaciju pro-upalnog imunološkog odgovora te prijetnja održavanju trudnoće. Cilj ovog rada bio je utvrditi obrazac izražaja...
UTJECAJ SOCIOTERAPIJSKIH POSTUPAKA NA
 KVALITETU ŽIVOTA I SURADLJIVOST OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE I DEPRESIJE
UTJECAJ SOCIOTERAPIJSKIH POSTUPAKA NA KVALITETU ŽIVOTA I SURADLJIVOST OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE I DEPRESIJE
Tanja Grahovac Juretić
Cilj istraživanja: Ispitati utjecaj socioterapijskih postupaka u okviru socioterapijskog dnevno bolničkog programa na kvalitetu života i suradljivost bolesnika oboljelih od shizofrenije i depresije. Ispitanici i metode: U istraživanje su bili uključeni muškarci i žene oboljeli od shizofrenije i depresije. Ukupno je kontaktirano 232 bolesnika, a njih 200 je završilo istraživanje. Ispitanici su bili raspoređeni u četiri skupine (dvije ispitne i dvije kontrolne), u svakoj skupini...
Ultrazvučno vođena operativna tehnika liječenja Haglundove bolesti
Ultrazvučno vođena operativna tehnika liječenja Haglundove bolesti
Tomislav Mađarević
Cilj. Uzimajući u obzir dosadašnje metode operativnog liječenja i dugotrajnost postoperativnog oporavka, cilj ovog istraživanja bio je potvrditi mogućnost uvođenja potpuno nove operativne tehnike liječenja Haglundove bolesti. Namjera je da se uvođenjem ultrazvučno vođene operativne tehnike liječenja Haglundove bolesti postigne preciznija resekcije kalkaneusa i brži postoperativni funkcionalni oporavak. Metode. U istraživanje je uključeno 63 ispitanika podijeljenih u tri...

Pages