Scientific paper - Original scientific paper
Psychosocial impact of dental aesthetics in adolescents in Croatia: validation and reliability of a psychometric instrument

Pavlić, Andrej; Roksandić Vrančić, Zlatka; Trinajstić Zrinski, Magda; Katić, Višnja; Špalj, Stjepan (2016)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)Psihosocijalni utjecaj dentalne estetike u adolescenata u Hrvatskoj: validacija i pouzdanost psihometrijskog instrumenta
Title (English)Psychosocial impact of dental aesthetics in adolescents in Croatia: validation and reliability of a psychometric instrument
AuthorPavlić, Andrej
Roksandić Vrančić, Zlatka
Trinajstić Zrinski, Magda
Katić, Višnja
Špalj, Stjepan
Abstract (Croatian)
Cilj: Upitnik psihosocijalnog utjecaja dentalne estetike (engl. psychometric impact of dental aesthetics questionnaire; PIDAQ) kreiran je za odrasle, a cilj ovog istraživanja bio je testirati njegovu primjenu i svojstva u adolescenata u Hrvatskoj. Ispitanici i metode: Psihometrijske karakteristike hrvatske verzije PIDAQ-a ispitane su na uzorku od 191 ispitanika (60 % djevojaka) dobi od 11 do 17 godina, koji su došli u ortodontsku ordinaciju radi pregleda ili terapije. Validacija je načinjena prema COSMIN kriterijima (engl. COnsensus-based Standards for the selection of health status Measurment Instruments). Intraoralno su procijenjeni Indeks kompleksnosti, ishoda i potreba (engl. Index of Complexity, Outcome and Need; ICON) i Indeks potrebe za ortodontskom terapijom (engl. Index of Orthodontic Treatment Need; IOTN). Za procjenu zbijenosti prije i poslije terapije korišten je Littleov indeks. Rezultati: Dimenzije PIDAQ-a pokazuju zadovoljavajuću unutarnju konzistentnost u adolescenata (α u rasponu od 0,81 za Estetsku zabrinutost (engl. Aesthetic Concern; AC) do 0,92 za Dentalno samopouzdanje (engl. Dental Self-Confidence; DSC); p < 0,001). Prosječne korelacije između čestica unutar svake dimenzije bile su u rasponu od 0,46 za Društveni utjecaj (engl. Social Impact; SI) do 0,64 za DSC. Spearmanove korelacije koje predstavljaju konvergentnu valjanost ukazuju da dimenzije upitnika mjere slični konstrukt kao zadovoljstvo izgledom zubi (u rasponu od r = 0,758 za DSC do -0,462 za SI; p < 0,001). Reproducibilnost reportiranja dimenzija PIDAQ-a u jednotjednom intervalu bez intervencije je visoka u rasponu 0,806 – 0,891 (p < 0,001). PIDAQ dimenzije sposobne su razlikovati adolescente s velikom potrebom za terapijom (IOTN DHC ≥ 4 i ICON ≥ 4) od onih bez potrebe ili s graničnom potrebom (p < 0,05). U ispitivanju prikladnosti dimenzije PIDAQ-a bile su sposobne detektirati promjene uzrokovane ispravljanjem nepravilnog položaja zubi (p < 0,001). Zaključak: Psihometrijska svojstva PIDAQ-a u adolescenata u Hrvatskoj slična su onima u odraslih, potvrđujući primjenu instrumenta i u adolescentskoj dobnoj skupini.
Abstract (English)
Aim: The psychometric impact of dental aesthetics questionnaire (PIDAQ) was designed for adults, and this study aimed to test its applicabitlity in adolescents in Croatia. Subjects and methods: Psychometric characteristics of the Croatian version of PIDAQ were tested on a sample of 191 examinees (60% girls) aged 11-17 years, who were reffered to the orthodontic practice for consultation or the therapy. Validation was performed according to the COSMIN criteria (COnsensus-based Standards for the selection of health status Measurment Instruments). The Index of Complexity, Outcome and Need (ICON) and the Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) were assessed intraorally. Results: PIDAQ domains have satisfactory internal consistency in adolescents (α ranging from 0.81 for Aesthetic Concern (AC) to 0.92 for Dental Self-Confidence (DSC); p<0.001) Average inter-item correlations in each domain were ranging from 0.46 for Social Impact (SI) to 0.64 for DSC. Spearman correlations representing convergent validity showed that domains are measuring similar constructs as satisfaction with teeth appearance (ranging from r=0.758 for DSC to -0.462 for SI; p<0.001). Reproducibility of reporting dimensions of PIDAQ in a 1-week interval without intervention was high, ranging 0.806-0.891 (p<0.001). PIDAQ domains were able to discriminate adolescents with high orthodontic treatment need (IOTN DHC ≥4 and ICON ≥4) from those with no or borderline need (p<0.05). In responsiveness testing PIDAQ dimensions were able to detect changes induced by the alignment of the teeth (p<0.001). Conclusion: Psychometric properties of the PIDAQ in adolescents in Croatia are similar to those in adults, confirming the instruments` applicability in adolescents.
Keywords (Croatian)adolescent dentalna estetika malokluzija psihometrija
Keywords (English)adolescents dental aesthetics malocclusion psychometrics
Publication typescientific paper - original scientific paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
Numbering2016, Vol. 52, No. 2, pp 224-231
ISSN0025-7729
Datepublication: 01.06.2016.
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/158516
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Orthodontics
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
(Department of Orthodontics)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:014274