Scientific paper - Original scientific paper
Mental illnesses in Primorsko-goranska County from 1995 to 2009

Tomljenović, Morana (2013)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)Mentalne bolesti u Primorsko-goranskoj županiji od 1995. do 2009. godine
Title (English)Mental illnesses in Primorsko-goranska County from 1995 to 2009
AuthorTomljenović, Morana
Abstract (Croatian)
Cilj: U ovom radu prikazana je zastupljenost mentalnih bolesti u Primorsko-goranskoj županiji (PGŽ) na temelju statističkih podataka. Mortalitet je prikazan u razdoblju od 1995. do 2009., a morbiditet od 1996. do 2009. godine. Metode: Korišteni su podaci iz Zdravstveno-statističkog ljetopisa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a. Dobiveni podaci prikazani su kao apsolutni i relativni brojevi uz prikazivanje mjera učestalosti s usporedbom podataka iz svjetske literature. Rezultati: Mortalitet uzrokovan mentalnim bolestima pokazao je porast u promatranom vremenskom periodu. Jednadžba linearnog trenda broja umrlih pokazala je statističku značajnost (P < 0,001). Morbiditet uzrokovan mentalnim bolestima pokazao je porast od 1999. do 2009. s najviše oboljelih u skupini s dijagnozom neurotskih i somatoformnih poremećaja i poremećaja izazvanih stresom. Jednadžba linearnog trenda broja oboljelih nije pokazala statističku značajnost (P = 0,068). Rasprava i zaključak: Podaci za PGŽ pokazali su kako mortalitet, odnosno morbiditet uzrokovan mentalnim bolestima ne spada u vodeće uzroke smrti, odnosno bolesti. Porast apsolutnog broja oboljelih od 1999. do 2009. i porast broja umrlih pokazali su kako je problem mentalnog zdravlja sve zastupljeniji u populaciji. Na području mentalnog zdravlja potrebno je uložiti velike napore, edukaciju i rad na svim razinama u svrhu poboljšanja položaja mentalnog zdravlja za sve.
Abstract (English)
Aim: In this study was shown the representation of mental illnesses in Primorskogoranska County (PGC) based on the statistical data. Mortality was shown in the period from 1995 to 2009, and the morbidity from 1996 to 2009. Methods: The data used were from the Health-statistical yearbook of the Institute of public health PGC. Given data were represented as absolute and relative numbers showing the measures of occurrence by comparing them with the data from the world literature. Results: Mortality caused by mental illnesses showed an increase in the observed period. The linear trend analysis of number of deaths showed statistical significance (P < 0.001). Mortality caused by mental illnesses showed an increase from 1999 to 2009 with most patients in the diagnostic group of neurotic and somatoform disorders caused by stress. The linear trend analysis of number of ill people did not show statistical significant (P = 0.068). Discussion and conclusion: Data for PGC showed that the mortality and morbidity caused by mental illnesses are not among the leading causes of deaths and diseases. Increase in the absolute number of ill patients from 1999 to 2009 and an increase in the number of deaths showed that the problem of mental health is more represent in the population. In the field of mental health there is need for lot of effort, education, and work at all levels in order to improve the position of mental health for all.
Keywords (Croatian)mentalne bolesti morbiditet mortalitet Primorsko-goranska županija
Keywords (English)mental illness morbidity mortality Primorsko-goranska County
Publication typescientific paper - original scientific paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
Numbering2013, Vol. 49, No. 1, pp 76-84
ISSN0025-7729
Datepublication: 04.03.2013.
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/98613
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:676010