master's thesis
Effect of visual stimuli on the perception of dentofacial aesthetics
dentalna estetika,

Iva Lauš (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za ortodonciju
Metadata
TitleUtjecaj vizualnih stimulusa na percepciju vlastite dentofacijalne estetike
AuthorIva Lauš
Mentor(s)Stjepan Špalj (thesis advisor)
Abstract
Masovni mediji u određenoj mjeri utječu na percepciju. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati u kojoj mjeri reklame mijenjaju percepciju vlastite estetike. Dodatno u kojoj mjeri je taj odnos uvjetovan kliničkim stanjem te imaju li na to utjecaj karakteristike ličnosti, spol i dob. Istraživanje je po dizajnu bilo randomizirani kontrolirani pokus. Sudjelovalo je 83 ispitanika (61% žena), studenata dentalne medicine, dobi 19-27 godina. Eksperimentalna skupina (N=42) bila je izložena televizijskim reklamama s osmijehom, a kontrolna (N=41) neutralnim reklamama. Mjesec dana prije izlaganja tim vizualnim stimulusima te netom nakon ekspozicije ispitanici su ispunjavali upitnike kojima je procjenjivana percepcija vlastite orofacijalne estetike i njeni psihosocijalni utjecaji Psihosocijalni utjecaj dentalne estetike, Ljestvica orofacijalne estetike i Profil utjecaja oralnog zdravlja. Dimenzije ličnosti procijenjene su pomoću Ljestvice samopoštovanja, Inventara velikih pet crta ličnosti i Multidimenzionalne ljestvice perfekcionizma. Narušenost estetike osmijeha ispitanika klinički je procijenjena putem Indeksa potrebe za ortodonskih tretmanom i Indeksa kompleksnosti, ishoda i potreba. U statističkoj analizi korišteni su t-test za zavisne i nezavisne uzorke, Pearsonova korelacija i multipla hijerarhijska linearna regresijska analiza. Ispitanici su drugi puta bili više zadovoljni svojim izgledom i reportirali manje i rjeđe psihosocijalne utjecaje bez obzira na vrstu vizualnog stimulusa. Regresija ukazuje da je vrsta vizualnog stimulusa značajni prediktor jedino promjene psihološkog utjecaja dentalne estetike. Gledanje reklama s osmijehom će kod osoba s višom ugodnosti manje smanjivati psihološki utjecaja (p=0.009). Dob, spol, kliničko stanje, predeksperimentalno zadovoljstvo izgledom zubi i ostale karakteristike ličnosti ne utječu na taj odnos. Sadržaj reklame u manjoj mjeri mijenja percepciju vlastite estetike.
Parallel title (English)Effect of visual stimuli on the perception of dentofacial aesthetics : dentalna estetika,
Committee MembersStjepan Špalj (committee chairperson)
Daniela Kovačević Pavičić (committee member)
Vlatka Lajnert (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za ortodonciju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
The mass media to some extent influence the perception. The aim of this study was to investigate the extent to which advertisements are changing the perception of their own aesthetics. In addition to what extent the relationship is determined by clinical state and whether this influence personality traits, sex and age. By design the research was a randomized controlled trial. The study included 83 patients (61% women), students of dental medicine, age 19-27 years. The experimental group (N = 42) was exposed to television commercials with a smile, and a control group (n = 41) to neutral television commercials. A month before exposure to these visual stimuli, and immediately after the exposure respondents answered the questionnaire which assessed the perception of their own orofacial aesthetics and its psychosocial effects Psychosocial impact of dental aesthetics, Orofacial aesthetic scale and Oral health impact profile. Personality dimensions were estimated using the Self-esteem scale,Big Five Inventory and Multidimensional perfectionism scale. Subjects' disruption of aesthetic smile was clinically assessed by the Index of orthodontic treatment need and the Index of complexity, outcome and need . The statistical analysis used the t-test for dependent and independent samples, Pearson correlation and hierarchical multiple linear regression analysis. For the second time, respondents were more satisfied with their appearance and reported fewer and lesser psychosocial effects regardless of the type of visual stimuli. Regression indicates that the types of visual stimuli is significant predictor only of the changes of the psychological impact of dental aesthetics. In people with higher benefits, watching commercials with a smile will reduce less the psychological impact (p = 0.009). Age, sex, clinical condition, preexperimental satisfaction of teeth appearance and other personality traits do not affect this relationship. The content of advertisements to a lesser extent, changes the perception of orofacial aesthetic.
Parallel keywords (Croatian)dentofacial aesthetic
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:773421
CommitterBosa Licul