master's thesis
E-cigarete - nova ovisnost 21. stoljeća?

Tanja Toplak (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za farmakologiju
Metadata
TitleE-cigarete - nova ovisnost 21. stoljeća?
AuthorTanja Toplak
Mentor(s)Kristina Pilipović (thesis advisor)
Abstract
Pušenje je - jedan od najvećih javnozdavstvenih problema današnjice. Glavni krivac za štetni uĉinak pušenja ĉini kancerogeni nikotin koji je sadrţan u duhanskom dimu. Osim vrlo dobro istraţenog nikotina, danas su poznate i brojne druge ĉestice koje su sadrţane u duhanskom dimu i imaju vrlo nepovoljan pa i kancerogeni uĉinak na ljudsko zdravlje. Iz tog razloga, razumljivo je da se osim pronalaska rješenja kojim bi se pojedincu olakšao proces prestanka pušenja, vrlo ĉesto traţila i zdravija alternativa pušenju. E-cigareta, kao „zdravija― varijanta duhanskih cigareta, vrlo brzo je postala popularna meĊu ovisnicima o duhanskoj cigareti. Budući da se nikotin, koji ima kljuĉnu ulogu u stvaranju ovisnosti, takoĊer nalazi i u e-cigaretama, ne ĉudi da je doista mnogo pušaĉa zamjenilo konvencionalnu cigaretu s onom elektriĉnom. Iako su već mnoga objavljena, a i dalje se vode mnoga druga istraţivanja, o pravoj štetnosti te dugoroĉnim posljedicama, korištenja e-cigareta, danas još uvijek nedovoljno znamo. Isto tako s obzirom da se radi o novoj kategoriji prizvoda i kako e-cigarete do sada nisu bile zakonski regulirane, uoĉeni su mnogi propusti u oznaĉavanju i kategorizaciji samog proizvoda. UvoĊenjem nove direktive o duhanskim proizvodima koja se odnosi i na e-cigarete, ţeli se zakonom regulirati ta skupina proizvoda te na taj naĉin zaštititi potrošaĉa. Naime, tzv. „parenje― e-cigarete mogla bi postati nova stara ovisnost 21. stoljeća. I jedan vrlo ozbiljni javno zdravstveni problem, ĉemu u prilog govori i ĉinjenica da se u relativno kratkom vremenu proširila meĊu relativno velikim brojem pušaĉa.
KeywordsQuestionnaire e-cigarettes nicotine dependenc
Committee MembersGordana Pelčić (committee chairperson)
Jasenka Mršić-Pelčić (committee member)
Kristina Pilipović (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za farmakologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
Pharmacology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationmag. sanit. ing.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-18
Parallel abstract (English)
Smoking is one of the biggest public health problems of our time. The main culprit for the harmful effect of smoking is carcinogenic nicotine contained in tobacco smoke. In addition to the well-researched nicotine, today many other particles are known that are contained in the tobacco smoke, and have a very unfavorable, even carcinogenic effects on human health. For that reason, it is understandable that, in addition to finding a solution that would facilitate the process of quitting smoking, often are sought healthier alternatives to smoking. E-cigarettes, as "healthier" version of tobacco cigarettes, quickly became popular among users of the tobacco cigarettes. Because the nicotine, which has a key role in the creation of dependency, is also contained in the e-cigarettes, it is not surprising that many smokers actually replace the conventional cigarette with the electric one. Although many studies have already been published, the right identification and long-term consequences of the use of e-cigarettes, are still not known. Also, considering that it is a new category of product and how e-cigarettes have not been regulated by law, there are many gaps in labeling and categorization of the product itself. With the introduction of the new directive on tobacco products that applies to e-cigarettes, the law wants to regulate the product groups and thus protect the consumers. The "vaping" of e-cigarettes could be the next old dependence of the 21st century and a very serious public health problem, which is supported by the fact that, in a relatively short period of time, it spred among a relatively large number of smokers.
Parallel keywords (Croatian)Anketa e-cigareta nikotin ovisnost
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:405337
CommitterBosa Licul